امام علی (ع) : پیروزی با دوراندیشی و دوراندیشی با تجربه به دست می آید.